Człowiek w centrum uwagi, czyli obsługa klienta, z której możemy być dumni

Program Obsługa z której możemy być dumni – czyli człowiek w centrum uwagi to kompleksowy warsztat rozwoju umiejętności składających się na proces obsługi klienta, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Warsztaty mają na celu rozwój i wyćwiczenie umiejętności niezbędnych do profesjonalnej obsługi klienta, uczy umiejętności zarządzania relacjami z klientem w procesie dostarczania produktów i świadczenia usług.

CEL WARSZTATU

Podczas warsztatów uczestnicy poznają najważniejsze zasady budowania pożądanego kontaktu z Klientem. Uczestnik zdobędzie niezbędne umiejętności radzenia sobie z emocjami Klientów oraz praktycznego stosowania zasad komunikacji z danym typem Klienta, tak aby za pomocą miękkiego, niekonfliktowego oddziaływania, wprowadzać Klienta w obszar wspólnego budowania rozwiązania dla jego potrzeb.

ZAKRES

Moduł – Doświadczenia Klienta w obszarze obsługi, a w nim m.in.:

 • Interpretacje obsługi Klienta
 • Subiektywność oczekiwań i potrzeb
 • Materialna usługa i personalna obsługa
 • Obsługa wewnętrzna/zewnętrzna
 • Kto jest Twoim Klientem?

Moduł – Obsługa, z której możemy być dumni, a w nim m.in.:

 • Zachowania Klientów
 • Poziom naszego zadowolenia vs. poziom zadowolenia Klientów
 • Wybory jakich dokonujemy
 • Ludzie w organizacji
 • Biorę odpowiedzialność za problem
 • Wyznaczanie celów
 • Najlepsze na co Nas stać …

Moduł – Zaangażowanie umysłu, a w nim m.in.:

 • Obsługa i mózg – jakie mają znaczenie?
 • Lewa półkula i prawa półkula
 • Zmysły w budowaniu relacji z Klientami
 • Dostrzeganie innej perspektywy

Moduł – jak się komunikujemy, a w nim m.in.:

 • Koło komunikacji Mehrabiana
 • Elementy komunikacji niewerbalnej
 • Mowa ciała, a obsługa Klienta
 • Różnice kulturowe – trzeba to wiedzieć!

Moduł – Budowanie relacji, a w nim m.in.:

 • Definicje i składowe dobrych stosunków
 • Dobre stosunki = Świadome dopasowanie
 • Każdy ma swój własny „stan naturalny”
 • Jak osiągnąć dobre stosunki w relacji z Klientem?

Moduł – Głaski, a w nim m.in.:

 • Świat faktów i świat emocji;
 • Zwycięzcy i przegrani – poczucie własnej wartości;
 • Co to są Głaski i jakie są rodzaje głasków
 • Krótki przewodnik po dawaniu głasków.

Moduł – Analiza transakcyjna, a w nim m.in.:

 • Analiza transakcyjna – definicje i poznanie własnego profilu
 • Okno Johari – lepsze zrozumienie siebie
 • Rodzaje transakcji
 • Wykorzystanie 3 JA w kontekście obsługi Klienta
 • Jak utrzymać komunikację na poziomie Dorosły-Dorosły?

Moduł – Asertywność, a w nim m.in.:

 • Emocje i ich wpływ na zachowania nasze i Klientów
 • Poczucie własnej wartości
 • Bycie asertywnym, czyli…?
 • Ja jestem w porządku – Ty jesteś w porządku.

Moduł – podsumowanie

KORZYŚCI

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy:

 • Na bazie własnych doświadczeń zrozumieją różnorodność potrzeb i oczekiwań Klientów, a także ich subiektywność.
 • Zrozumieją jak ważne jest pozytywne nastawienie i jak ogromny wpływ ich postawy mają na proces obsługi Klienta
 • Doświadczą wychodzenia ze strefy komfortu i ustalą cele rozwojowe w związku ze swoją pracą.
 • Będą znali tajniki funkcjonowania mózgu, dzięki czemu lepiej będą rozumieć zachowania własne, swoich Klientów i będą potrafili nimi zarządzić.
 • Zrozumieją wpływ faktów i emocji na obsługę Klienta i nauczą się wykorzystywać te elementy w kontaktach i budowaniu dobrych relacji.
 • Nauczą się metod dopasowania, rozpoznawania zachowań i postaw Klientów i zrozumieją jak ważne jest to w kontekście budowania dobrych stosunków z Klientem aby osiągnąć porozumienie.
 • Poznają koncepcję „trzech JA” i ról w jakie wchodzimy w życiu codziennym. Poznają i zrozumieją gry komunikacyjne i nauczą się wykorzystywać je w kontekście profesjonalnej obsługi Klienta.
 • Będą czuli większą pewność siebie w sytuacjach trudnych z Klientami, nauczą się przekazywać i przyjmować odmienne stanowisko, poznają formuły i asertywne komunikaty niezbędne w codziennej pracy z Klientem.

UCZESTNICY

Warsztat skierowany jest do pracowników Działów Obsługi Klienta tzw. pracowników „Front Desk”, osób zarządzających zespołami obsługi klienta oraz dla osób zainteresowanych tematyką.

Program warsztatów oparty został o know-how globalnego domu szkoleniowego TMI.

Wielkość grupy

Max. 14 osób

Koszt dla uczestnika

1690 zł* za osobę (+23% VAT)

*Szczegóły ceny:

W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego trenera, materiały szkoleniowe w formie i zakresie dostosowanym do programu zajęć, ciepły posiłek w ciągu dnia, kawę/herbatę w trakcie krótkich przerw, dyplom/certyfikat uczestnictwa.

Nie zapewniamy miejsc parkingowych – zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej.

Formularz zgłoszeniowy

Tytuł szkolenia: Człowiek w centrum uwagi, czyli obsługa klienta, z której możemy być dumni
Data szkolenia: zapytaj o termin
Koszt udziału 1 osoby (netto): 1690 zł za osobę (+23% VAT)
Miejsce szkolenia: TACK & TMI, ul. Prosta 70, II piętro

Regulamin szkoleń otwartych (dalej: Regulamin) określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez GI Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-082) przy ul. Jana III Sobieskiego 11, NIP 954-24-40-042, REGON 278043755, KRS 0000152084 (dalej: Gi Group).

§ 1 Definicje

 1. Zgłaszający/uczestnik szkolenia – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.
 2. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestniczenia w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”.
 3. Potwierdzenie – wiadomość email, wysłana do Zgłaszającego na szkolenie, bądź rozmowa telefoniczna potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.
 4. Zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszenia na szkolenie „Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” – do pobrania ze strony training@gigroup.com
 5. Karta zgłoszeniowa

§ 2 Zgłoszenie na szkolenie

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Gi Group Sp. z o.o. (dalej jako Gi Group Sp. z o.o.) może nastąpić poprzez:

  1. Wypełnienie Formularza online na witrynie internetowej

  2. Przesłanie Karty Zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na adres training@gigroup.com

  3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przesłanie prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia w formie skanu pocztą elektroniczną na adres training@gigroup.com, wraz z akceptacją „Regulaminu szkoleń otwartych Gi Group Sp. z o.o. na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym rozpoczęcia szkolenia.

  4. W przypadku osób fizycznych warunkiem przyjęcia zgłoszenia na zajęcia jest wniesienie opłaty w wysokości 100% ceny zajęć + VAT.

 2. W przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, Karta Zgłoszenia musi być podpisana przez osobę, która zamierza wziąć udział w zajęciach (bądź opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich).

 3. W przypadku pozostałych podmiotów Karta Zgłoszenia musi być podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu firmy zgłaszającej.

 4. Osoba Zgłaszająca w Karcie Zgłoszenia przekaże Gi Group Sp. z o.o. indywidualny adres e-mail oraz telefon kontaktowy każdego z uczestników zajęć.

 1. Podpis na Karcie Zgłoszenia potwierdza akceptację „Regulaminu szkoleń otwartych Gi Group Sp. z o.o., w tym przyjęcie warunków organizacyjnych i finansowych realizacji usługi oraz upoważnia Gi Group Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT.

 2. Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik/Osoba Zgłaszająca otrzyma telefonicznie lub pocztą elektroniczną potwierdzenie realizacji szkolenia w wyznaczonym terminie.

 3. Gi Group Sp.z o.o. dopuszcza przyjęcie Karty Zgłoszenia w terminie krótszym niż wskazany w pkt.1.3. wyłącznie w przypadku, potwierdzonej przez Gi Group Sp. z o.o., dostępności wolnych miejsc na liście uczestników szkolenia, którego dotyczy zgłoszenie.

 4. Brak przesłania prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia, bądź jej przesłanie w terminie krótszym niż określony powyżej, nie powoduje obowiązku realizacji szkolenia po stronie Gi Group Sp. z o.o.

§ 4 Warunki Płatności

 1. Ogólne warunki płatności są następujące:
  1. Osoby fizyczne zobowiązane są do wpłacenia przelewem 100% ceny zajęć + VAT, na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia.
  2. Pozostałe podmioty zobowiązane są do wniesienia opłaty 100% ceny zajęć + VAT, na co najmniej 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, na podstawie faktury proforma wystawionej przez Gi Group Sp. z o.o

W przypadku płatności dokonywanych przelewem przed rozpoczęciem zajęć, prosimy o niezwłoczne dostarczenie dowodu dokonania przelewu na adres training@gigroup.com

 1. Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana na adres podmiotu zgłaszającego wskazany w Karcie Zgłoszenia w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.

 2. Ceny zajęć oferowanych przez Gi Group Sp. z o. o podane są w kwotach netto. Zajęcia (szkolenia, warsztaty i konsultacje) podlegają opodatkowaniu stawką 23 % VAT.

§ 5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia

 1. GI Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, w szczególnych przypadkach, do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni kalendarzowych przed planowaną datą jego rozpoczęcia.

  1. odwołaniu szkolenia Gi Group Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje wszystkich Uczestników/Osoby Zgłaszające. Informacja o odwołaniu szkolenia przesłana zostanie jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

 2. W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się w zaplanowanym terminie lub w przypadku braku miejsc na szkolenie w danym terminie, kwoty wpłacone na poczet zajęć:
 3. Gi Group Sp. z o.o. zaliczy na poczet udziału w innych zajęciach organizowanych przez Gi Group Sp. z o.o., ustalonych z Osobą Zgłaszającą
 4. Lub na wniosek Osoby Zgłaszającej, Gi Group Sp. z o.o. zwróci wpłaconą kwotę na rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wypełnionego wniosku zwrotu pieniędzy od Osoby Zgłaszającej.
 5. Gi Group Sp. z o. o. może odwołać zajęcia lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć Gi Group Sp. z o.o. poinformuje Osoby Zgłaszające/Uczestnikó w najkrótszym możliwym terminie.

§ 5 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w szkoleniu powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail: training@gigroup.com.

 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w szkoleniu, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności, pomniejszonej o koszty poniesione przez GI Group Sp. z o. o. w związku z organizacją szkolenia, w wysokości:

  1. Rezygnacja w terminie do 10 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia – zwrot 100% wpłaconej kwoty

  2. Rezygnacja w terminie pomiędzy 10, a 5 dniem roboczych przed pierwszym dniem szkolenia – zwrot 80% wpłaconej kwoty
  3. Rezygnacja w terminie pomiędzy 5, a 1 dniem szkolenia- zwrot 30% wpłaconej kwoty
  4. Rezygnacja (nieobecność) w dniu szkolenia – brak zwrotu wpłaconej kwoty

 3. Korekta faktur

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Podpisując Kartę Zgłoszenia Osoba Zgłaszająca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w Karcie Zgłoszenia danych osobowych przez firmę Gi Group Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26.06.2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi. W przypadku wskazania na Karcie Zgłoszenia danych osobowych uczestników zajęć innych niż Osoba Zgłaszająca, Osoba Zgłaszająca zobowiązuje się do uzyskania zgody tych uczestników na umieszczenie i przetwarzanie ich danych osobowych przez Gi Group Sp. z o.o. w celach związanych z realizacją szkolenia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Gi Group Sp. z o.o.

 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji szkolenia.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Lista szkoleń nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowi jedynie informację o zakresie prowadzonych szkoleń.

 2. Gi Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany listy dostępnych szkoleń w każdym czasie.

 3. Gi Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym „Regulaminie szkoleń otwartych Gi Group Sp. z o.o.”. Zmiany te są na bieżąco publikowane na witrynie internetowej, wiążące są warunki aktualne w dniu przesłania Karty Zgłoszenia do Gi Group Sp. z o.o.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

Sprawdź naszą Politykę Prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez GI Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 w celu przeprowadzenia szkolenia http://tacktmipoland.pl/klauzula-informacyjna/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez GI Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 w celu kierowania do mnie informacji handlowych o charakterze marketingowym http://tacktmipoland.pl/klauzula-informacyjna/

Pola oznaczone * są obowiązkowe

Człowiek w centrum uwagi, czyli obsługa klienta, z której możemy być dumni
Czy masz jakieś pytania w sprawie szkoleń otwartych? Napisz do nas na training@gigroup.com lub kliknij na poniższy przycisk przekierowujący do formularza kontaktowego.
Zadaj pytanie
TACK & TMI
Crown Point
ul. Prosta 70, Warszawa
tel: + 48 22 395 68 60/61
training@gigroup.com