Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

GI GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 jest administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie p. Łukasza Bodzińskiego, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: rodo@gigroup.com, pod nr tel.: 504627404 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą oraz w związku z zawartą z Tobą umową i w celu jej prawidłowej realizacji. Przetwarzanie następuje na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

IV. Kategorie Twoich danych, które będziemy przetwarzać

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa firmy, NIP, adres.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategorią podmiotów:

– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

– podmiotom powiązanym z GI GROUP sp. z o.o.: Wyser sp. z o.o., Generale Industrielle Polska sp. z o.o., Qibit sp. z o.o.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania umowy oraz przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostały dopełnione formalności z mocy ustawy (między innymi: ordynacja podatkowa, ustawa o ZUS). Niezależnie od powyższego, na podstawie art. 9(2)(f) RODO Administrator uprawniony jest do przetwarzania Twoich danych osobowych, przez okres w którym, przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

VIII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
c) Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzaliśmy je bez podstawienie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Masz także prawo sprzeciwu wobec powtarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich  praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: rodo@gigroup.com .

XI. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania przez Ciebie danych osobowych, w zakresie w którym dane są niezbędne do wykonania umowy, nie będzie możliwe wykonanie umowy.

TACK & TMI
Crown Point
ul. Prosta 70, Warszawa
tel: + 48 22 395 68 60/61
training@gigroup.com